SORA CHOI

DAZED KOREA
Photographed by Park Sangjun & Yeongjun Kim